මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO
නවතම තොරතුරු: පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල

 

 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2015
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2010
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2004
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2001
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2000
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1994
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1989
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1977
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1977
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1970
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1970
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1965
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1965
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1960-07-20
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1960-03-19
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1956
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1956
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1952
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1952
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1947
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1947
 • *
  අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සාරාංශය – 1947 සිට 1988