මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO
නවතම තොරතුරු: 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සඳහා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වන්න මත ඇති "පිවිසෙන්න" මත ක්ලික් කිරීම මගින් බලා ගත හැකිය. 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සඳහා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වන්න මත ඇති "පිවිසෙන්න" මත ක්ලික් කිරීම මගින් බලා ගත හැකිය. 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සඳහා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වන්න මත ඇති "පිවිසෙන්න" මත ක්ලික් කිරීම මගින් බලා ගත හැකිය.